รายงานสรุป

รายงานสรุปการลา ปีงบประมาณ 2556

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ลาครั้งสุดท้าย* ลาป่วย ลากิจลาคลอดลาพักผ่อนรวมวันลา
1เพ็ญนภา ปิ่นสกุล 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 (1.0)13.06.00.07.026.0
2ฐิตารีย์ ไผทฉันท์29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 (1.0)12.02.00.08.522.5
3มนตรี คตสุก26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (2.0)4.01.00.012.017.0
4ปิยากร เหมฤดี16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (1.0)14.51.50.00.016.0
5ญารัชนี หม่องนันท์16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 (1.0)6.51.00.04.011.5
6ภาชินี คงรอด2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 (1.0)9.51.00.01.011.5
7วรรณภา ขำนิพัฒน์13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 (2.0)7.51.50.02.011.0
8ลลิตา ระวีวรรณ5 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 (2.0)3.00.00.07.010.0
9รัตนเดช เสงี่ยมโปร่ง10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 (3.0)5.00.00.03.08.0
10ฐิติพงศ์ เดชมัด13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 (1.0)5.00.00.00.05.0
11อธิศ ปทุมวรรณ26 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (1.0)3.02.00.00.05.0
12วิไลพร ทองเกล็ด17 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 (1.0)1.50.50.02.04.0
13ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 (1.0)0.00.00.03.03.0
14กอบกุล เจียมแท้24 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (1.0)2.00.00.00.02.0
* พิจารณาเฉพาะลาป่วย ลากิจ หรือ ลาคลอดบุตร
ปรับปรุงล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 10:13 น.
กองการศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร